Samenvatting & verbeterpunten

Ons doel is dat cliënten de beste zorg krijgen. En dat zij zelf kunnen beslissen over hun eigen leven en ontwikkeling. Wij willen dat cliënten een zo goed en normaal mogelijk leven leiden. Wij gaan hierbij altijd in gesprek met de cliënt en zijn verwant om de beste zorg te bieden.

Waar zijn wij trots op?

Wij doen veel om de kwaliteit van zorg voor onze cliënten te behouden en te verbeteren. Dit is terug te lezen in dit kwaliteitsverslag. Wij doen dit op de locaties, maar ook binnen de hele organisatie.

 Wij zijn trots op de volgende resultaten:

 • Ondanks de toenemende zorgzwaarte van onze cliënten en de krapper wordende arbeidsmarkt zijn we ook dit jaar tevreden met de manier waarop we goede zorg en ondersteuning geleverd hebben aan onze cliënten.
 • De resultaten van de externe ISO audit zijn positief. De externe ISO audit heeft plaatsgevonden in november. Binnen Talant zijn 2 van de 4 regio’s geaudit. 
 • Er is hard gewerkt om de belangrijke gevolgen van de wetswijziging Bopz naar Wet Zorg & Dwang in kaart te brengen. Het team Onvrijwillige zorg (TOZ team) heeft op basis van deze analyse een implementatieplan opgesteld. Ook is er een ondersteuningsteam Wet Zorg en Dwang in het leven geroepen.
 • De nieuwe inrichting van de formele medezeggenschapstructuur krijgt steeds meer vorm.
 • De resultaten van het medewerkerstevredenheidonderzoek zijn verbeterd ten opzichte van de vorige meting in 2015.
 • Heel veel cliënten hebben deelgenomen aan de vele evenementen en activiteiten in het kader van de Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslan 2018. Met als hoogtepunt onze eigen theaterproductie Mata Hari, uitgevoerd in schouwburg de Lawei in Drachten en het Posthuistheater in Heerenveen.
 • Er is hard gewerkt aan het realiseren van passende huisvesting die past bij de wensen en behoeften van onze cliënten en die voldoet aan de moderne eisen. 
Wat kunnen we verbeteren?
Op een aantal punten kunnen we verbeteren. Veel verbeteracties worden op de locaties opgepakt. Denk bijvoorbeeld aan het oplossen van een klacht of een ongewenste gebeurtenis. Of verbeteracties vanuit  'het goede gesprek’. Een gesprek op locatie met cliënten, medewerkers en verwanten over dat wat goed gaat en dat wat beter kan.

In 2019 hebben we de volgende verbeteracties:

 • De krappe arbeidsmarkt is een groot risico voor de continuïteit van zorg. In 2019 hebben we één doelstelling op dit punt: voldoende gekwalificeerde medewerkers. Zowel in aantal als in de juiste mensen met passende kennis en competenties. Dit willen we bereiken door verschillende verbeteracties.
 • Het thema 'gezonde leefstijl' vinden we belangrijk. We verbinden 'leefstijl' aan vrijetijdsbesteding. We maken daarvoor een plan onder de noemer 'leefstijl en cultuur'.
 • Wij willen beter zicht hebben op de mens 'achter de cliënt'. Het Web-OP wordt aangepast door het toevoegen van het tabblad ‘ik in één oogopslag’.
 • De nieuwe inrichting van de formele medezeggenschapsstructuur is nog niet klaar. We gaan door met het vormen van meer medezeggenschapsraden op locaties en in elke woonleefzone.
 • Het goede gesprek wordt doorontwikkeld en zal blijvend onder de aandacht van de hoofden worden gehouden. Het onderwerp veiligheid vormt een onderdeel van deze gesprekken.
 • Door inzet van informele zorg (mantelzorgers en vrijwilligers) vinden er meer vrijetijdsactiviteiten plaats waardoor cliënten meer mee doen in de samenleving. Hiervoor maken we een plan.

Al deze verbeteracties hebben een plek gekregen in het bedrijfsplan van 2019.