Wie werken er bij Talant?

De zorg en ondersteuning wordt verleend op woonlocaties, dagbestedinglocaties, kinderdagcentra of bij kliniek de Omswaai. Bij de Omswaai kunnen mensen met een verstandelijke beperking en (het vermoeden van) psychiatrische problemen tijdelijk terecht voor onderzoek, behandeling en crisisopname.

In de teams zijn verschillende begeleiders werkzaam op mbo-3, mbo-4 en op hbo-niveau. Er is altijd een vast contactpersoon voor de cliënt. Dit is de persoonlijk begeleider die samen met de cliënt het ondersteuningsplan opstelt en samen met de gedragskundige de zorg evalueert. De teams worden (para)medisch begeleid door een team van artsen, verpleegkundig specialisten, gespecialiseerde paramedici en gedragskundigen. Onderlinge samenwerking is essentieel, zodat begeleiders in de dagelijkse ondersteuning van cliënten klachten kunnen voorkomen, beperken of herkennen. Is er sprake van (para)medische hulpvragen of gedragsproblematiek, dan staan de specialisten klaar voor diagnostiek en behandeling.

Word jij onze nieuwe begeleider?

Talant zoekt door heel Friesland begeleiders voor vakanties en weekenden! Word jij onze nieuwe collega? Kijk op www.talant.nl/begeleider en solliciteer meteen!

Nieuwe medewerkers

Talant heeft een tekort aan nieuwe medewerkers. Zowel vast personeel als vakantiekrachten.

Met name voor de zware doelgroepen (IBG) is het lastig hoger geschoold personeel te krijgen. Er is veel krapte in de arbeidsmarkt. In 2019 zijn er verschillende acties en campagnes uitgezet:

  • Simmerteam! gericht op nieuwe medewerkers in de zomerperiode:
  • Er is een speciale werkgroep op tijd aan de slag gegaan met het werven van vakantiekrachten. De campagne heet ‘Talant Simmerteam’. De resultaten zijn positief. De bezetting in de zomer is in 2019 over het algemeen beter dan vorige jaren. Maar niet op alle plekken is het gelukt om voldoende vakantiekrachten te werken. Met name op de locaties met zware doelgroepen.
  • De Wissel campagne. Deze richt zich op ervaren begeleiders die een vervolgstap willen maken naar bijvoorbeeld de IBG groepen in Beetsterzwaag.
  • Campagne gericht op zij-instromers (zie verderop)
  • Werving Selectie Alliade Plan. Deze richt zich op snellere aanname van gekwalificeerde begeleiders.

De arbeidsmarkt wordt steeds krapper. De ervaringen vanuit het Simmerteam! 2019 worden meegenomen in het plan van aanpak voor de zomerperiode 2020. In 2020 is het doel om het aantal aan te nemen kandidaten via werving minimaal gelijk te houden aan 2019.

Medewerkerstevredenheid

In april 2018 is er een groot onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid van medewerkers (MTO). Talant heeft dit onderzoek in samenwerking met Effectory gedaan. Alle medewerkers hebben een vragenlijst ontvangen. Eens in de drie jaar wordt een dergelijk groot onderzoek uitgevoerd.

Het MTO laat zien waar we het goed doen en dat we ons hebben verbeterd ten opzichte van het vorige MTO. Maar het laat ook zien waar we kunnen verbeteren. Elk team heeft zijn eigen rapport. De hoofden hebben in de MTO resultaten in de teams besproken en verbeteracties opgenomen in de locatieplannen 2019.

Eén van de conclusies van het MTO is dat Talant zich kan verbeteren op 'interne communicatie en transparantie'. In 2019 zijn er een aantal aspecten in de communicatie verbeterd. De notulen van de bespreking van de directeuren wordt met de hoofden gedeeld. Steeds meer wordt er gecommuniceerd via Ieder, het intranet van Talant. En in elk MT wordt aandacht besteed aan alle actuele ontwikkelingen die vanuit de hoofden weer wordt gecommuniceerd met de medewerkers.