Meldingen incidenten medewerkers

Medewerkers kunnen gebeurtenissen melden die een bedreiging vormen voor de veiligheid, de gezondheid of hun eigen welzijn

Ook kunnen medewerkers een gebeurtenis melden die heeft geleid (of had kunnen leiden) tot schadelijke gevolgen voor een medewerker. Zoals een ongeval, lichamelijke overbelasting of ongewenst gedrag zoals agressie of discriminatie.

Het melden van deze incidenten is een belangrijk hulpmiddel om de veiligheid, gezondheid en het welzijn van medewerkers te verbeteren. Incidenten worden in het werkoverleg besproken, met als doel de werkomstandigheden samen met medewerkers te verbeteren. Daarnaast worden de meldingen op Talantniveau elk kwartaal geanalyseerd. Als dit nodig is worden er verbetermaatregelen ingezet.

Meldingen in 2018

In 2018 zijn er 630 meldingen ontvangen van medewerkers. Fysieke agressie, evenals verbale agressie, is verreweg het meest gemeld.

In 2018 zien we een behoorlijke toename in het aantal meldingen. Ten opzichte van 2017 is dit bijna het dubbele. We kunnen in ieder geval constateren dat het meldingssysteem (sinds 2016) inmiddels behoorlijk bekend is. De directeuren bespreken de incidenten met de hoofden. Er zijn signalen dat er door complexere doelgroepen en personeelsschaarste op bepaalde plekken  meer en zwaardere incidenten plaatsvinden.

De pilot Veilig plus aanpak in regio Midden I is in juni afgerond. Medewerkers en leidinggevenden zijn onder andere met elkaar in gesprek gegaan over veiligheid. Het thema veiligheid vinden wij erg belangrijk. Veiligheid moet meer onderdeel worden van bestaande werkprocessen. Zoals binnen teamoverleggen en als onderwerp binnen 'het goede gesprek'. In 2019 worden de hoofden verzocht dit thema specifieker mee te nemen in deze overleggen.